មន្ទីរអប់រំ យុវជន និង កីឡាខេត្តបាត់ដំបង មិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការបង្រៀនគួរគ្រប់កម្រិតសាលាទូទាំងខេត្ត

នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ មន្ទីរអប់រំ យុវជន និង កីឡាខេត្តបាត់ដំបង បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការបង្រៀនគួរគ្រប់កម្រិតថ្នាក់ និង គ្រប់ភូមិសិក្សាទូទាំងខេត្តបាត់ដំបង ។

ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ មន្ទីរអប់រំខេត្តបាត់ដំបងមិនអនុញ្ញាតឱ្យបង្រៀនគួរជាបណ្តុះអាសន្នតាមផ្ទះ តាមទីកន្លែងឯកជន និង តាមសាលារៀនផ្សេងៗជាដាច់ខាត ។ ករណីប្រសិនបើមានលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ នៅតែបន្តបង្រៀនគួរទៀត នោះមន្ទីរអប់រំខេត្តបាត់ដំបង នឹងមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ ៕
សេចក្តីលម្អិតសូមអានសេចក្តីប្រកាសខាងក្រោម ៖

ព័ត៌មានជាតិ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *