រដ្ឋបាលស្រុកតំបែរ បានស្រង់បញ្ជីឈ្មោះ អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ និង អ្នកប៉ះពាល់ប្រយោល ជាមួយឈ្មោះ វ៉ាន់ ណាក្រូ ជាមន្ត្រីប៉ូលិសនៃស្នងការដ្ឋាន ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដែលបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩

នៅរសៀលថ្ងៃទី ២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ រដ្ឋបាលស្រុកតំបែរ បានស្រង់បញ្ជីឈ្មោះ អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ និង អ្នកប៉ះពាល់ប្រយោល ជាមួយឈ្មោះ វ៉ាន់ ណាក្រូ ជាមន្ត្រីប៉ូលិសនៃស្នងការដ្ឋាន ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដែលបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ កាលពីថ្ងៃទី ២៤ ខែមីនា ម្សិលមិញនេះ គឺមានចំនួន ៣០ នាក់ ។

អ្នកទាំង ៣០ នាក់នោះ មានរាយឈ្មោះដូចក្នុងបញ្ជីរខាងក្រោម ៖

ព័ត៌មានជាតិ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *